Rai Radio Kids
Rai Radio Kids (9999)

Programmi TV di oggi Sabato, 19 Gennaio 2019

Ora Descrizione
07:00 - 07:29 07:00
Big Bang
07:30 - 07:59 07:30
Il Principe Ranocchio
08:00 - 08:29 08:00
Big Bang
08:30 - 08:59 08:30
Radio Fiabe
09:00 - 09:29 09:00
Big Bang
09:30 - 09:59 09:30
Radio Storie
10:00 - 10:29 10:00
Big Bang
10:30 - 10:59 10:30
Radio Fiabe
11:00 - 11:29 11:00
Big Bang
11:30 - 11:59 11:30
Come nasce una canzone
12:00 - 12:29 12:00
Big Bang
12:30 - 12:59 12:30
Radio Fiabe
13:00 - 13:29 13:00
Big Bang
13:30 - 13:59 13:30
Come nasce una canzone
14:00 - 14:29 14:00
Big Bang
14:30 - 14:59 14:30
Radio Fiabe
15:00 - 15:30 15:00
Big Bang
15:31 - 15:59 15:31
Radio Storie
16:00 - 16:02 16:00
Rai Gr Kids 19 20 01 2019
16:03 - 16:29 16:03
Big Bang
16:30 - 16:59 16:30
Radio Fiabe
17:00 - 17:29 17:00
Big Bang
17:30 - 17:59 17:30
Come nasce una canzone
18:00 - 18:02 18:00
Rai Gr Kids 19 20 01 2019 1
18:03 - 18:21 18:03
Big Bang
18:22 - 18:29 18:22
Radio Fiabe
18:30 - 18:59 18:30
Facciamo Festa
19:00 - 19:29 19:00
Big Bang
19:30 - 19:59 19:30
Radio Storie
20:00 - 20:29 20:00
Big Bang
20:30 - 20:59 20:30
Il Principe Ranocchio
21:00 - 07:02 21:00
Radio Fiabe